Có 1 kết quả:

lán tián zhòng yù ㄌㄢˊ ㄊㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a marriage made in heaven (idiom)