Có 1 kết quả:

lán méi lín qú ㄌㄢˊ ㄇㄟˊ ㄌㄧㄣˊ ㄑㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Himalayan bluetail (Tarsiger rufilatus)