Có 1 kết quả:

lán chì yè bēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-winged leafbird (Chloropsis cochinchinensis)