Có 1 kết quả:

lán shé bìng

1/1

lán shé bìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

blue-tongue (viral disease of livestock)