Có 1 kết quả:

lán zǎo

1/1

lán zǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cyanobacteria (blue-green algae)