Có 1 kết quả:

lán yán zhī jǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) close male friend
(2) confidant