Có 1 kết quả:

lán é hóng wěi qú ㄌㄢˊ ㄏㄨㄥˊ ㄨㄟˇ ㄑㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-fronted redstart (Phoenicurus frontalis)