Có 1 kết quả:

lán shì dài huā

1/1

Từ điển Trung-Anh

blue lace flower (Trachymene caerulea)