Có 1 kết quả:

péng bì shēng guāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Your presence brings light to my humble dwelling