Có 1 kết quả:

péng shǒu gòu miàn

1/1

péng shǒu gòu miàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. with disheveled hair and a dirty face
(2) of unkempt appearance (idiom)