Có 1 kết quả:

lián ǒu

1/1

lián ǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

lotus root