Có 1 kết quả:

lián wù

1/1

lián wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

wax apple (a reddish pear-shaped fruit)