Có 1 kết quả:

liǎo lán

1/1

liǎo lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) indigo dye
(2) Polygonum tinctorium