Có 1 kết quả:

miè chēng

1/1

miè chēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

contemptuous term