Có 1 kết quả:

cōng lóng

1/1

cōng lóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

verdant and lush

Một số bài thơ có sử dụng