Có 1 kết quả:

niānr huài

1/1

niānr huài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) appearing genuine, but actually nasty or devious
(2) see also 蔫土匪[nian1 tu3 fei3]