Có 1 kết quả:

kòu dān

1/1

kòu dān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nail polish (loanword, from "Cutex")