Có 1 kết quả:

xún má zhěn

1/1

xún má zhěn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) urticaria
(2) nettle rash
(3) hives