Có 1 kết quả:

yún tái

1/1

yún tái

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

rau vân đài (lá non để ăn, hạt để ép dầu)

Từ điển Trung-Anh

rape (plant)