Có 1 kết quả:

yún xiāng

1/1

yún xiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Rutaceae
(2) the citrus family