Có 1 kết quả:

jué cài

1/1

jué cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fiddlehead
(2) edible fern fronds