Có 1 kết quả:

qí chǎi

1/1

qí chǎi

giản thể

Từ điển phổ thông

(một thứ cỏ thơm)