Có 1 kết quả:

lěi sī

1/1

lěi sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

lace (loanword) (textiles)