Có 1 kết quả:

lěi sī huā biān

1/1

Từ điển Trung-Anh

lace border (loanword)