Có 1 kết quả:

Bó Yī bō

1/1

Bó Yī bō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Bo Yibo (1908-2007), ranking PRC politician, served on State Council from 1950s to 1980s as colleague of Deng Xiaoping