Có 1 kết quả:

bó chǎn

1/1

bó chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) meager estate
(2) small means