Có 1 kết quả:

Bó jiā qiū

1/1

Bó jiā qiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Giovanni Boccaccio (1313-1375), Italian writer, poet, and humanist, author of Decameron 十日談|十日谈[Shi2 ri4 Tan2]