Có 1 kết quả:

bó lì duō xiāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

small profit but rapid turnover