Có 1 kết quả:

bó dì

1/1

bó dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) barren land
(2) poor soil