Có 1 kết quả:

báo céng

1/1

báo céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thin layer
(2) thin slice
(3) film
(4) lamina
(5) lamella