Có 1 kết quả:

bó dài

1/1

bó dài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mean treatment
(2) indifference
(3) meager hospitality