Có 1 kết quả:

bó jì

1/1

bó jì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) meager skill
(2) my poor talents (humble)