Có 1 kết quả:

báo zhǐ

1/1

báo zhǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tissue
(2) kleenex