Có 1 kết quả:

báo chóu

1/1

báo chóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) light silk
(2) silk chiffon