Có 1 kết quả:

báo bǐng

1/1

báo bǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thin flat cake
(2) pancake
(3) pizza