Có 1 kết quả:

Jiāng tài gōng diào yú , yuàn zhě shàng gōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jiang Ziya is fishing, if you want it, take the hook (idiom, refers to early sage 薑子牙|姜子牙 fishing with no bait and the hook above the water); to put one's head in the noose