Có 1 kết quả:

Sà ěr bù lǚ kěn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Saarbrücken, capital of Saarland, Germany