Có 1 kết quả:

shǔ bǐng

1/1

shǔ bǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hash browns
(2) croquette