Có 1 kết quả:

jiè yǐ

1/1

jiè yǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 借以[jie4 yi3]

Một số bài thơ có sử dụng