Có 1 kết quả:

jiè cǐ

1/1

jiè cǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) using this as a pretext
(2) thereby