Có 1 kết quả:

jiè yóu

1/1

jiè yóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) by means of
(2) through
(3) by