Có 1 kết quả:

jiè zhe

1/1

jiè zhe

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) by means of
(2) through