Có 1 kết quả:

jiè cí tuī táng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make a lot of excuses