Có 1 kết quả:

Lán nóng

1/1

Lán nóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

John Lennon (1940-1980), English singer, guitarist, and songwriter