Có 1 kết quả:

lán bā sè dōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue pitta (Hydrornis cyaneus)