Có 1 kết quả:

lán pí shū

1/1

lán pí shū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

an official report (e.g. governmental)