Có 1 kết quả:

lán duǎn chì dōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-browed shortwing (Brachypteryx montana)