Có 1 kết quả:

lán yí

1/1

lán yí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

blue shift (in the Doppler effect)