Có 1 kết quả:

lán fěi cuì

1/1

lán fěi cuì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-capped kingfisher (Halcyon pileata)