Có 1 kết quả:

lán liǎn jiān niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) masked booby (Sula dactylatra)